Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Bítov

V 90. letech 19. století bujela ve Slezsku myšlenka zakládání hasičských sborů. Taktéž tomu bylo v Bítově. Tehdejší malá obec patřila pod samosprávu v Lubojatech, kde tamní starosta obce nepřál vzniku hasičského sboru. To se povedlo až v pozdější době. V roce 1896 se v Bítově postavila obecní škola a do obce se přistěhoval učitel Augustin Maivald. Tento člověk měl velkou zásluhu na založení sboru. Za spolupráce obětavých občanů byly vypracovány stanovy sboru, které přes různé potíže zemská vláda v Opavě schválila.

Zakládající valná hromada se uskutečnila 13. června 1897 v místním hostinci a byl ustaven Sbor dobrovolných hasičů se sídlem v Bítově.

Do sboru se přihlásilo 44 členů, kteří se později starali o zakoupenou ruční čtyřkolovou stříkačku a výstroj jednotlivých členů. V srpnu téhož roku byl položen základní kámen k postavení první hasičské zbrojnice, kdy pozemek na stavbu ve středu obce darovali manželé Poskerovi.

Jak plynul čas, střídali se funkcionáři a rovněž generace členské základny, modernizovala se technika. Prostory staré zbrojnice pomalu přestaly vyhovovat požadavkům doby a tak byla v tehdejší akci Z postavená zbrojnice nová. Slavnostně byla předána do užívání v roce 1977 u příležitosti 80 let trvání sboru.

V současné době je sbor začleněn do okrsku Tísek. Členská základna čítá 82 členů. Z tohoto počtu je 15 mladých hasičů. Činnost sboru řídí 15 členný výbor v čele se starostou sboru.

U obecního úřadu je registrovaná zásahová jednotka, která má k dispozici cisternové vozidlo CAS 32 na podvozku Tatry 148 a stříkačku PS 12.

V letošním roce máme registrovaná dvě družstva mladých hasičů zapojených do soutěže Plamen a Floriánek Cup a soutěžní družstvo mužů.

Kromě vlastní hasičské činnosti při hašení a likvidaci požárů, cvičeních a soutěžích, se hasiči podílejí na kulturním a společenském dění v obci. Pořádají hasičské oslavy, hasičské plesy, zábavy, zabijačková posezení, zájezdy pro členy apod.

Je vidět, že činnost hasičského sboru je různorodá a pestrá.

Pokračuje v tradicích, které založili naši předkové.

Tento článek je z roku 2010 a bude aktualizován.